Algemene voorwaarden

VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PREMIUM PROMOTIONS

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten
van Premium Promotions, KvK. 30204555, BTW nummer NL170862720B01.
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3 Het toepassen van deze voorwaarden wordt door de afnemer aanvaard middels het bestellen, het
vragen van goederen, het sluiten van een verkoop overeenkomst of een acceptatie van een levering
en/of diensten. Een algemene verwijzing door de afnemer naar welke andere algemene voorwaarde(n)
dan ook door Premium Promotions niet worden aanvaard.
1.4 Het niet nakomen van enig hieronder genoemd artikel maakt de koper/opdrachtgever schadeplichtig
jegens Premium Promotions zonder dat hiertoe enige schriftelijke ingebrekestelling vereist is.

2. PRIJZEN
2.1 Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW in euro’s en netto af magazijn, tenzij anders geoffreerd.
2.2 Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.
2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke regelingen of
bepalingen dit noodzakelijk maken. Of er is de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
2.4 Alle genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

3. VERZENDKOSTEN
3.1 Bij bestedingen onder de € 500,00 bedragen de verzendkosten binnen Nederland en België € 7,50.

4. LEVERING
4.1 Levertijden worden zoveel mogelijk aangehouden, doch niet gegarandeerd. Overschrijding van een
overeengekomen levertijd geeft de koper/opdrachtgever geen recht noch aanleiding tot enige
schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.3 Bedrijfsstoringen in het bedrijf van de leverancier en/of zijn toeleverancier, grondstofgebrek,
overmacht, onvoorziene gebeurtenissen al dan niet buiten de schuld van de leverancier en al of niet te
voorzien ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geven de leverancier het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of te annuleren, zonder daarbij tot schadevergoeding in welke
vorm dan ook verplicht te zijn.
4.4 Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, in zoverre dat reclames op een
zekere zending betrekking hebbend, geen invloed uitoefenen op de voorafgaande of nog te volgen
zendingen en geen recht geven betaling voor deze zending(en) te weigeren of op te houden.
4.5 In het belang van een snelle afwikkeling van de order(s) is (zijn) deellevering(en) in overleg
toegestaan.
4.6 Premium Promotions behoudt zich het recht voor 5% meer of minder dan de overeengekomen
hoeveelheid te leveren met evenredige prijsaanpassing naar boven of naar beneden.
4.7 Premium Promotions is niet verantwoordelijk voor schades, verliezen of vertragingen tijdens het
transport ontstaan.

5. BETALING
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Vindt de betaling niet plaats binnen
deze termijn van 15 dagen, dan is de afnemer na deze termijn een rente van 1% per maand verschuldigd
over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand
voor een volle maand wordt berekend terwijl alle door ons te maken kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, voor rekening van de afnemer komen. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend overeenkomstig de algemeen gebruikelijke incassotarieven, gehanteerd door advocaten en
deurwaarders. Premium Promotions heeft het recht te bepalen op welke schulden betalingen worden
toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt in mindering op de
rente en de door ons gemaakte kosten. Premium Promotions heeft te allen tijden het recht voor de
betaling nadere zekerheden te verlangen van de afnemer.
5.2 Indien Premium Promotions ter incassering van het factuurbedrag kosten moet maken, zijn deze
kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever. Onder deze kosten worden verstaan alle kosten van
binnen- en buitengerechtelijke maatregelen, Inclusief honoraria van advocaten, deurwaarders en
incassobureaus, alsmede eventuele wettelijke rente.
5.3 De geleverde goederen blijven eigendom van Premium Promotions zolang het hierop betrekking
hebbende factuurbedrag niet volledig is betaald. Met betrekking hiertoe is de koper/opdrachtgever
verplicht om voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen.

6. AANSPRAKELIJKHEID / OVERMACHT
6.1 Aanspraken op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
behandeling of nalatigheid bij opslag e.d. worden door Premium Promotions niet aanvaard.
6.2 Onder overmacht wordt een onvoorziene situatie verstaan die niet tot de verantwoording van
Premium Promotions kan worden gerekend. Te denken valt aan stakingen van transportdiensten,
leveranciers , toeleveranciers, technische storingen en weerssituaties. In een dergelijke situatie kan
Premium Promotions niet aansprakelijk worden gesteld.

7. GARANTIE
7.1 Premium Promotions staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst
beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en staat daarmede in voor de
fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
7.2 De garantietermijn van Premium Promotions bedraagt zes (6) maanden. Deze garantie geldt niet in
geval het gebrek is te wijten aan 1. onjuist gebruik 2. Beschadiging 3. Diefstal 4. Nalatigheid 5.slijtage.
7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant als vakkundig aangewezen
service/reparatiediensten herstel- of anderen werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
7.4 Onder garantie wordt verstaan dat Premium Promotions zich verplicht houdt 1. kosten voor
reparatie- en herstel werkzaamheden voor haar rekening te nemen 2. in staat voor vervanging van het
product door een gelijkwaardig product en, in het geval hiertoe geen redelijke mogelijkheid bestaat 3.
restitutie van de aankoopsom.

8. KLACHTEN
8.1 Klachten dienen zonder uitzondering schriftelijk te worden gemeld.
8.2 Klachten betreffende kwaliteit, uitvoering of aantallen worden uitsluitend in behandeling genomen
indien deze de leverancier binnen 8 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk bereiken.
8.3 Terugzending mag slechts geschieden in overleg met de leverancier en na schriftelijke goedkeuring
van de leverancier, doch is geheel voor rekening en eigen risico van de afnemer.
8.4 Premium Promotions behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om
slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat
het product niet in dezelfde conditie verkeert als op het moment van verkoop.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Premium Promotions schade heeft
opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van
de afnemer komt, zal Premium Promotions de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis
stellen. Premium Promotions heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van
deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

9. SAMPLES
9.1 Indien Premium Promotions samples ter beschikking stelt worden er na 30 dagen, bij geen
retournatie van de samples, kosten berekend. Er kan gekozen worden om de samples terug te sturen
naar Premium Promotions geheel voor eigen rekening van de afnemer. Indien er na ontvangst van het
sample een bestelling wordt geplaatst, dan worden de kosten verrekend.

10. ONTWERPEN
10.1 Alle ontwerpen, tekeningen, schetsen, samples, modellen e.d. die door de leverancier worden
gehanteerd, blijven ook indien zij aan afnemer ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom
van de leverancier. Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming is het niet geoorloofd
deze producten geheel of ten dele, in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke andere wijze dan
ook na te maken, te reproduceren of derden ter hand te stellen. Zij dienen op eerste verzoek
onmiddellijk aan de leverancier te worden geretourneerd.

11. WEBSITE
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website
van Premium Promotions gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit de website van Premium Promotions mag worden gekopieerd,
opgeslagen en of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Premium Promotions.

12. PRIVACY & GEGEVENSBEHEER
12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Premium Promotions worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van Premium Promotions.
12.2 Premium Promotions zal uw gegevens in geen geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen
van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een
overeenkomst.
12.3 Premium Promotions respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor
een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de
afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie en alle toepasselijke wet- en
regelgeving.

13. OVERIG
13.1 Op onze overeenkomsten, en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het
Nederlandse Recht van toepassing en zullen deze in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door
een door Premium Promotions aan te wijzen bevoegde rechter.

Nieuwsgierig of we ook aan uw wensen kunnen voldoen?